21.09.2019

Съобщение

ОИК-Кнежа уведомява, че при подаване на документите за регистрация на кандидатите за общински съветници и кметове не се изискват  лични карти /копия/, представяне на свидетелства за съдимост, както и лично явяване на кандидатите.

21.09.2019

Съобщение

ОИК - Кнежа уведомява че е осигурена възможност за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани в Община Кнежа на следните електронни адреси: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml и  http://www.grao.bg/elections/

 

 

21.09.2019

Съобщение

ЖРЕБИЯТ за определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ, както и по медиите с регионален и местен обхват на регистрираните в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети ще се проведе на 25 септември 2019г. от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация - Кнежа, трети етаж, в залата на ОИК-Кнежа.

Жребият ще се проведе между партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали в ОИК поне един кандидат за общински съветник или за кмет.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ, на представители на средствата за масово осведомяване и медиите с регионален и местен обхват.

18.09.2019

Указания за Общинските избирателни комисии при обработване и защита на личните данни в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

 1. Общинската избирателна комисия (ОИК) е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛН, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:
 • регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;
 • регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 • издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;
 • приемане и работа с избирателни списъци;
 • приемане и обработване на жалби на сигнали;
 • вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.
 • вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК.
 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.
 2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.

9.Забрани:

 • Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
 • Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.
 • Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.
 1. Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
 2. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на личните данни.

 

Информационен лист, относно обработването от
ОИК на лични данни в изборите

 1. ОИК - Кнежа с адрес гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен, ул.,,Марин Боев‘‘ № 69, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт е длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected].
17.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Кнежа уточнява, че когато едно лице едновременно е кандидат за кмет и за общински съветник от една партия/ коалиция/ местна коалиция, следва да попълни два броя заявления - декларация по образец - Приложение № 65-МИ от изборните книжа (пояснение към т.18.3. на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.).

17.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Кнежа уведомява, че регистрирането на кандидатските листи ще се извършва от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително от 09:00 часа до 17:00 часа.

12.09.2019

Съобщение

Съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-223/11.09.2019 г. Общинската избирателна комисия уведомява партиите и коалициите, че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел формат, приложена към съобщението.

ДО ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА ….….……………………………………...     
ПРЕДЛОЖЕНИЕ от партия/коалиция/местна коалиция ....................................................................... за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община .........................................., област ........................................... при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.    
№ по ред ЕГН Собствено Бащино Фамилно Наименованието /абриавиатурата/ на партията, коалицията или местната коалиция Община Населено място
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

 

Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация  на хартиения носител (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).

09.09.2019

Съобщение

           Общинска избирателна комисия, гр.Кнежа свиква членовете на ОИК-Кнежа на 09.09.2019 година  от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация-Кнежа, ет.3, Зала на ОИК-Кнежа за провеждане на извънредно заседание.  

           Проектът за дневен ред е публикуван на официалната интернет страницата на комисията.  

06.09.2019

Съобщение

 

         Общинската избирателна комисия - Кнежа, уведомява, че от 16 септември 2019 г.  всеки избирател – български гражданин или гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващ има възможност да прави справка в списъка по чл. 416, ал. 2 от Изборния кодекс по ЕГН или ЛН, т.е. списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 27 октомври 2019 г . във връзка с Решение № 645-МИ от 22 август 2019 г.

06.09.2019

Съобщение

         От 4 септември 2019 г. Общинска избирателна комисия - Кнежа, приема документи за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК-Кнежа за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Партиите и коалициите регистрирани в ЦИК, може да участват в изборите за общински съветници и за кметове, самостоятелно или в различни местни коалиции за всеки отделен вид избор след регистрация в ОИК-Кнежа.

         От 4 септември 2019 г. Общинска избирателна комисия - Кнежа, приема документи за участие в изборите за общински съветници и за кметове от инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници, за кметове на общини и за кметове на кметства, които се регистрират в ОИК - Кнежа.

        Приемането на документите ще се извършва всеки календарен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Общинска администрация - Кнежа, ул. "Марин Боев“ № 69, етаж 3.  

        Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК на партиите, коалициите, местни коалиции и инициативни комитети е до 17,00 ч. на 16 септември 2019 г. и се извършва по реда на Решение № 936-МИ от 02 септември 2019 г. и Решение № 937-МИ от 02 септември 2019 г. на Централна избирателна комисия.

05.09.2019

Съобщение

Проект за дневен ред:

1. Регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за общински съветник.

2. Регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство с. Бреница.

3. Разни.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 168 / 10.06.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Славей Кирилов Тоширов - общински съветник в Общински съвет-Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България”

 • № 166 / 03.11.2019

  относно: Приключване на работата в ИП към ОИК-Кнежа

 • № 165 / 03.11.2019

  относно: за избиране на кмет на кметство село Бреница

всички решения