Общинска избирателна комисия Кнежа


РЕШЕНИЕ
№ 169
Кнежа, 10.04.2023

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощия на Величко Пенов Андреев- общински съветник в Общински съвет - Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България

В ОИК - Кнежа с наш вх.№ 233 от 07.04.2023 г. е постъпила молба от Величко Пенов Андреев, чрез Председателя на Общински съвет -Кнежа, с която същият заявява, че желае предсрочно да му бъдат прекратени пълномощията като общински съветник за мандат 2019 г. – 2023 г. в Общински съвет Кнежа, ,,поради лични причини.‘‘

     Величко Пенов Андреев е избран за общински съветник при Общински съвет - Кнежа от листата на Коалиция „БСП за България” с Решение № 144 от 28.10.2019 г. на ОИК - Кнежа.

     Съгласно чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия, а чл. 7 на същата разпоредба гласи, че в тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. Аргумент – чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс.

     С оглед изложеното са налице предпоставките по чл. 458 от Изборния кодекс /ИК/ във вр. с чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване на пълномощията на Величко Пенов Андреев като общински съветник от листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, поради подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия.

     За пълнота следва да се посочи, че оставката представлява доброволен едностранен акт изхождащ от носителя на правото, отправено до съответния компетентен орган. При наличието му на изявление, Общинската избирателна комисия при постановяване на акта си, следва да се съобрази със същото. Касае се до признато от закона право установено в полза на общинския съветник. В хипотезата на т. 3 на чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА, за избрания за общински съветник, не съществува никакво задължение за представянето на каквито и да било други доказателства и мотиви за освобождаването му от това качество, освен да депозира оставката си, което Величко Пенов Андреев е сторил, чрез подаденото от негова страна уведомление. Това е така и следва по аргумент от разпоредбата на чл. 30, ал. 5, изречение последно от ЗМСМА, съгласно която предвид липсата на удостоверяване на допълнителните обстоятелства, за разлика от останалите хипотези на предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник, за Председателя на Общинския съвет е вменено задължение в случаите по т. 3 на чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА, в тридневен срок от постъпване на оставката, същата да бъде изпратена в ОИК. В подкрепа на това е и разпоредбата на ал. 7 на чл. 30 от ЗМСМА, съгласно която за ОИК възниква задължение за обявяване за избран за общински съветник следващия в листата, в тридневен срок от постъпване на документите удостоверяващи обстоятелствата по т. 3 на чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА.

     С оглед на изложеното до тук, ОИК - Кнежа следва да се произнесе с решение, с което да прекрати пълномощията на  Величко Пенов Андреев като общински съветник предсрочно и да обяви за избран следващия кандидат за общински съветник от листата, от която Величко Пенов Андреев е бил избран, като това следва да се осъществи от датата на постановяване на решението и от която дата се прекратяват пълномощията му като общински съветник.

     Предвид изложеното и след като ОИК - Кнежа, област Плевен съобрази свое Решение № 56-МИ от 24.09.2019 г., с което са регистрирани кандидати за общински съветници от кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” и с оглед наличието на предпоставките за предсрочно прекратяване пълномощията на  Величко Пенов Андреев като общински съветник от листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, на основание чл. 458, ал. 1 и чл. 454, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс във вр. с чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА, ОИК - Кнежа следва да обяви за общински съветник следващия кандидат от листата на кандидатите за общински съветници от  КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, а именно: Мирослав Иванов Беремски с 67 (шестдесет и седем) действителни преференции.

     След като констатира, че са налице предпоставките по чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 458, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 24  от ИК и Решение №1133-МИ от 14.04.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия в Община Кнежа, област Плевен

РЕШИ :

ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВА пълномощията на ВЕЛИЧКО ПЕНОВ АНДРЕЕВ, ЕГН ***********, като общински съветник от листата на  КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, поради подаването му на оставка чрез председателя на общинския съвет до Общинската избирателна комисия.
ОБЯВЯВА за общински съветник, следващият  кандидат от листата на кандидатите за общински съветници на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” (Алтернатива за българско възраждане) за изборите за общински съветници и за кметове от 27.10.2019 година, а именно: МИРОСЛАВ ИВАНОВ БЕРЕМСКИ с ЕГН ***********, мандат 2019-2023 година.
АНУЛИРА Удостоверение за избран общински съветник № 3/ 28.10.2019 г. издадено на Величко Пенов Андреев и издава Удостоверение № 19 /10.04.2023 г. на Мирослав Иванов Беремски за избран общински съветник /Приложение 98-МИ/ от изборните книжа.
       Неразделна част от настоящето решение е молба с наш вх. № 233/07.04.2023 г. от Величко Пенов Андреев.

        Препис от решението да се изпрати на Председателя на Общински съвет - Кнежа в тридневен срок от влизането му в сила. Указва на Председателя на Общински съвет Кнежа да уведоми ОИК - Кнежа за датата на заседанието на съвета, в което обявения общински съветник ще положи клетва.

      Препис от решението да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация - Кнежа, находящо се на I-ви етаж, гр. Кнежа, ул.,,Марин Боев‘‘ № 69  и да се публикува на интернет страницата на Община избирателна комисия - Кнежа.

     Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 459 от ИК. Жалбата се подава в 7-дневен срок от обявяването му, чрез ОИК - Кнежа пред Административен съд - Плевен.

     Решението  на ОИК подлежи на предварително изпълнение. В случай на оспорване на решението, жалбата не спира изпълнението му, освен ако съдът постанови друго – аргумент чл. 459, ал. 4 от Изборния кодекс.

 

 

 

Председател: Катя Маринова Влахова

Зам. председател: Деница Лилова Демирова

* Публикувано на 10.04.2023 в 13:18 часа

Календар

Решения

  • № 169 / 10.04.2023

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Величко Пенов Андреев- общински съветник в Общински съвет - Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България

  • № 168 / 10.06.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Славей Кирилов Тоширов - общински съветник в Общински съвет-Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България”

  • № 166 / 03.11.2019

    относно: Приключване на работата в ИП към ОИК-Кнежа

всички решения