Общинска избирателна комисия Кнежа


РЕШЕНИЕ
№ 168
Кнежа, 10.06.2021

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощия на Славей Кирилов Тоширов - общински съветник в Общински съвет-Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България”

В ОИК - Кнежа с вх.№ 232 от 08.06.2021 г. е постъпила молба от Славей Кирилов Тоширов, чрез Председателя на Общински съвет град Кнежа, с която същият заявява, че желае предсрочно да му бъдат прекратени пълномощията като общински съветник за мандат 2019 г. – 2023 г. в Общински съвет Кнежа, ,,поради обстоятелството, което възниква от назначаването му на ръководна публична длъжност.‘‘

      Славей Кирилов Тоширов е избран за общински съветник при Общински съвет Кнежа от листата на Коалиция „БСП за България” с Решение № 144 от 28.10.2019 г. на ОИК Кнежа.

     Съгласно чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия, а чл. 7 на същата разпоредба гласи, че в три дневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. Аргумент – чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс.

     С оглед изложеното са налице предпоставките по чл. 458 от Изборния кодекс /ИК/ във вр. с чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване на пълномощията на Славей Кирилов Тоширов като общински съветник от листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, поради подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия.

     За пълнота следва да се посочи, че оставката представлява доброволен едностранен акт изхождащ от носителя на правото, отправено до съответния компетентен орган. При наличието му на изявление, Общинската избирателна комисия при постановяване на акта си, следва да се съобрази със същото. Касае се до признато от закона право установено в полза на общинския съветник. В хипотезата на т. 3 на чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА, за избрания за общински съветник, не съществува никакво задължение за представянето на каквито и да било други доказателства и мотиви за освобождаването му от това качество, освен да депозира оставката си и което Славей Кирилов Тоширов е сторил, чрез подадената от него молба. Това е така и следва по аргумент от разпоредбата на чл. 30, ал. 5, изречение последно от ЗМСМА, съгласно която предвид липсата на удостоверяване на допълнителните обстоятелства, за разлика от останалите хипотези на предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник, за Председателя на Общинския съвет е вменено задължение в случаите по т. 3 на чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА, в тридневен срок от постъпване на оставката, същата да бъде изпратена в ОИК. В подкрепа на това е и разпоредбата на ал. 7 на чл. 30 от ЗМСМА, съгласно която за ОИК възниква задължение за обявяване за избран за общински съветник следващия в листата, в тридневен срок от постъпване на документите удостоверяващи обстоятелствата по т. 3 на чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА.

     С оглед на изложеното до тук, ОИК Кнежа следва да се произнесе с решение, с което да прекрати пълномощията на  Славей Кирилов Тоширов като общински съветник предсрочно и да обяви за избран следващия кандидат за общински съветник от листата, от която Славей Кирилов Тоширов е бил избран, като това следва да се осъществи от датата на постановяване на решението и от която дата се прекратяват пълномощията му като общински съветник.

     Предвид изложеното и след като ОИК Кнежа, област Плевен съобрази свое Решение № 56-МИ от 24.09.2019 г., с което са регистрирани кандидати за общински съветници от кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” и с оглед наличието на предпоставките за предсрочно прекратяване пълномощията на  Славей Кирилов Тоширов като общински съветник от листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, на основание чл. 458, ал. 1 и чл. 454, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс във вр. с чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА, ОИК Кнежа следва да обяви за общински съветник следващия кандидат от листата на кандидатите за общински съветници от  КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, а именно: Бисерка Маринова Младжова с 91 (деветдесет и една) действителни преференции.

     След като констатира, че са налице предпоставките по чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 458, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 24  от ИК и Решение №1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия в Община Кнежа, област Плевен

РЕШИ :

 1. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Славей Кирилов Тоширов, ЕГН ***********,като общински съветник от листата на  КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, поради подаването му на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия.
 2. ОБЯВЯВА за общински съветник, следващият  кандидат от листата на кандидатите за общински съветници на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за изборите за общински съветници и за кметове от 27.10.2019 година, а именно: Бисерка Маринова Младжова,ЕГН ***********, мандат 2019-2023 година.
 3. АНУЛИРА Удостоверение за избран общински съветник № 13/ 28.10.2019 г. издадено на Славей Кирилов Тоширов и издава Удостоверение № 18 /10.06.2021 г. на Бисерка Маринова Младжова за избран общински съветник /Приложение 98-МИ/ от изборните книжа.

     Неразделна част от настоящето решение е молба с вх. № 232/08.06.2021 г. от Славей Кирилов Тоширов.

     Препис от решението да се изпрати на Председателя на Общински съвет Кнежа в тридневен срок от влизането му в сила. Указва на Председателя на Общински съвет Кнежа да уведоми ОИК Кнежа за датата на заседанието на съвета, в което обявения общински съветник ще положи клетва.

      Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинската избирателна комисия Кнежа и да се публикува на интернет страницата на Община Кнежа.

     Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 459 от ИК. Жалбата се подава в 7-дневен срок от обявяването му, чрез ОИК Кнежа пред Административен съд Плевен.

     Решението  на ОИК подлежи на предварително изпълнение. В случай на оспорване на решението, жалбата не спира изпълнението му, освен ако съдът постанови друго – аргумент чл. 459, ал. 4 от Изборния кодекс.

 

Председател: Катя Влахова

Секретар: Пламен Герговски

* Публикувано на 10.06.2021 г. в 13.45 часа

Дата и час на снемане на решението: ……………………………часа.

Председател: Катя Маринова Влахова

Секретар: Пламен Петков Герговски

* Публикувано на 10.06.2021 в 20:12 часа

Календар

Решения

 • № 169 / 10.04.2023

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Величко Пенов Андреев- общински съветник в Общински съвет - Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България

 • № 168 / 10.06.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Славей Кирилов Тоширов - общински съветник в Общински съвет-Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България”

 • № 166 / 03.11.2019

  относно: Приключване на работата в ИП към ОИК-Кнежа

всички решения