Общинска избирателна комисия Кнежа


РЕШЕНИЕ
№ 138
Кнежа, 27.10.2019

ОТНОСНО: сигнал по телефона и по ел. поща за нарушения в СИК № 153900014 и СИК № 153900015 от ПП ГЕРБ

В Общинска избирателна комисия-Кнежа е постъпил сигнал по телефона на 27.10.2019 г. в 7:51 ч. от  Добромир Илиев Грамов, кандидат за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, относно извършено нарушение в СИК № 153900014 и СИК № 153900015 от страна на застъпници, които носят бадж, който не е по утвърденият от ЦИК образец. В 8:17 в ОИК-Кнежа по служебната ел.поща постъпи сигнал от Катя Недкова Герговска, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, в което излага твърдения за същите нарушения и прилага снимков материал.

ОИК-Кнежа незабавно в 8:02 ч. прозвъни последователно на председателите на  СИК № 153900014 и СИК № 153900015, като информацията, която те й предоставиха се свеждаше до следното: в СИК № 153900014 нарушението е вече отстранено като застъпниците са  със сменени баджове по образец, съобразно Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК; в СИК № 153900015 нарушението е в процес на отстраняване като съответните застъпници са предупредени и към момента на обаждането отстраняват несъответствието. Същевременно ОИК-Кнежа извърши и нарочна проверка на място в с. Бреница, в посочените по-горе секции. Проверката се извърши от работна група в състав: Илийка Танчева, Силвия Бурдиняшка и Иглика Джанабетска, която установи, че застъпниците, които са били в помещенията на двете секции, са били с баджове, неотговарящи на изискванията на ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК. Върху баджовете са били изписани имената на съответния застъпник. Застъпниците, които са били с нередовни баджове, незабавно са отстранени от членовете на работната група с указание да свалят баджовете и да изготвят нови, съобразно изискванията. Работната група е изчакала докато застъпниците са се върнали с нови баджове, отговарящи на приетите от ЦИК изисквания.

С оглед на гореизложеното, ОИК-Кнежа намира, че сигналите, подадени по телефона и по ел. пощата са основателни.

Предвид горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 и т. 19 от Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК във връзка с чл. 121, ал. 1 от Изборния кодекс ОИК -Кнежа,          

                                                                                            Р Е Ш И:

 1. УКАЗВА на СИК № 153900014 да отстранява от изборното помещение всички лица, които не носят отличителен знак (бадж) по образец, утвърден с Решение № 607-МИ/14.08.2019 г. на ЦИК (застъпници, наблюдатели, представители на партии/коалиции/местни коалиции и инициативни комитети, анкетьори).  
 2. УКАЗВА на СИК № 153900015 да отстранява от изборното помещение всички лица, които не носят отличителен знак (бадж) по образец, утвърден с Решение № 607-МИ/14.08.2019 г. на ЦИК (застъпници, наблюдатели, представители на партии/коалиции/местни коалиции и инициативни комитети, анкетьори).  

  

Решението да се обяви чрез поставяне на общодостъпното място, съгласно Решение № 1/04.09.2019 г. на ОИК-Кнежа (таблото в сградата на Община Кнежа на адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 69, етаж първи) и чрез публикуване на официалния сайт на Общинска избирателна комисия - Кнежа.

Съгласно чл. 88, ал. 1 от ИК, решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Катя Маринова Влахова

Секретар: Пламен Петков Герговски

* Публикувано на 27.10.2019 в 11:10 часа

Календар

Решения

 • № 168 / 10.06.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Славей Кирилов Тоширов - общински съветник в Общински съвет-Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България”

 • № 166 / 03.11.2019

  относно: Приключване на работата в ИП към ОИК-Кнежа

 • № 165 / 03.11.2019

  относно: за избиране на кмет на кметство село Бреница

всички решения