Общинска избирателна комисия Кнежа


РЕШЕНИЕ
№ 115
Кнежа, 23.10.2019

ОТНОСНО: Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ за издигане кандидатурата на Лъчезар Желев за кмет на Кметство с. Бреница за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Кнежа на 27 октомври 2019 г.

Постъпил е Списък с 2 (двама) упълномощени представители на ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ за издигане кандидатурата на Лъчезар Желев за кмет на Кметство с. Бреница, заведен с вх. № 131/23.10.2019 г. във Входящия регистър на ОИК – Кнежа. Списъкът е подписан и подаден от Веселин Гопов, представляващ Инициативния комитет. Списъкът съдържа имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощните на лицата, които са упълномощени да представляват Инициативния комитет в изборния ден в секциите на територията на Кметство с. Бреница. Същият е представен и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

ОИК-Кнежа приема, че са изпълнени изискванията на чл. 124 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 34  и чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Кнежа

Р Е Ш И:

  1. ПУБЛИКУВА Списъка (Приложение № 78-МИ от изборните книжа) на упълномощените представители на ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ за издигане кандидатурата на Лъчезар Желев за кмет на Кметство с. Бреница на интернет страницата си, при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението да се обяви чрез поставяне на общодостъпното място, съгласно Решение № 1/ 04.09.2019 г. на ОИК-Кнежа (таблото в сградата на Община Кнежа на адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 69, етаж първи) и чрез публикуване на официалния сайт на Общинска избирателна комисия - Кнежа.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, съгласно чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс.

Председател: Катя Маринова Влахова

Секретар: Пламен Петков Герговски

* Публикувано на 23.10.2019 в 16:19 часа

Календар

Решения

  • № 169 / 10.04.2023

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Величко Пенов Андреев- общински съветник в Общински съвет - Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България

  • № 168 / 10.06.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Славей Кирилов Тоширов - общински съветник в Общински съвет-Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България”

  • № 166 / 03.11.2019

    относно: Приключване на работата в ИП към ОИК-Кнежа

всички решения