Общинска избирателна комисия Кнежа


РЕШЕНИЕ
№ 108
Кнежа, 23.10.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа за общински съветници на Община Кнежа, предложени от ПП ,, Движение за права и свободи‘‘ - ДПС за участие в изборите за общински съветници и за кметове в Община Кнежа на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е трето заявление (Приложение № 73-МИ от изборните книжа) за регистриране на застъпници на кандидатската листа за:

а) общински съветници на Община Кнежа – 2 /двама/ застъпници от ПП ,, Движение за права и свободи‘‘-ДПС, подписано от преупълномощения представител Къдрин Радославов Караджов, преупълномощен от Велислава Николова Кръстева, упълномощена от Мустафа Сали Карадайъ - председател и представляващ  ПП ,, Движение за права и свободи‘‘ - ДПС, заведено под № 3 от 23.10.2019 г. във Входящия Регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за общински съветници и кметове (приложение 76-МИ от изборните книжа) към №3 от 21.10.2019 г. във Входящия Регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за общински съветници и кметове .

Към заявлението са приложени следните документи, а именно:

 1. Заявление за регистрация на застъпници -  Приложение № 73-МИ – 1 брой;
 2. Декларация от лицата заявени като застъпници – Приложение 75-МИ – 2 броя;
 3. Заверено копие на пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ за упълномощаване на Велислава Николова Кръстева;
 4. Заверено копие на пълномощно от Велислава Николова Кръстева за преупълномощаване на Къдрин Радославов Караджов;
 5. Една екселска таблица, изпратена по електронната поща.

 

  ОИК-Кнежа извърши служебна проверка и установи, че са налице условията на чл. 117, ал. 3 и 4 от ИК за регистриране на 2 /двама/ застъпници, както и че са изпълнени изискванията на чл. 118 ал. 1 от ИК и на Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 2 от ИК, във връзка с чл. 117, ал. 3 и 4, чл. 118 ал. 1 от ИК и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Кнежа

           

 

Р Е Ш И:

 

 

 1. РЕГИСТРИРА 2 /две/ лица като застъпници на кандидатската листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на ПП ,, Движение за права и свободи‘‘ - ДПС в избирателните секции на територията на Община Кнежа при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., както следва:

 

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

Миглен Сабинов Караджов

**********

2

Анатоли Мигленов Севов

**********

 

 

 1. ВПИСВА застъпниците на кандидатската листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на ПП ,, Движение за права и свободи‘‘ - ДПС в Регистъра на застъпниците за публикуване (Приложение № 77-МИ от изборните книжа)при спазване изискванията за защита на личните данни.
 2. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници по т. 1 (Приложение № 79-МИ от изборните книжа).   

 

Решението да се обяви чрез поставяне на общодостъпното място, съгласно Решение № 1/ 04.09.2019 г. на ОИК-Кнежа (таблото в сградата на Община Кнежа на адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 69, етаж първи) и чрез публикуване на официалния сайт на Общинска избирателна комисия - Кнежа.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, съгласно чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс.

 

Председател: Катя Маринова Влахова

Секретар: Пламен Петков Герговски

* Публикувано на 23.10.2019 в 16:10 часа

Календар

Решения

 • № 168 / 10.06.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Славей Кирилов Тоширов - общински съветник в Общински съвет-Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България”

 • № 166 / 03.11.2019

  относно: Приключване на работата в ИП към ОИК-Кнежа

 • № 165 / 03.11.2019

  относно: за избиране на кмет на кметство село Бреница

всички решения