Общинска избирателна комисия Кнежа


РЕШЕНИЕ
№ 104
Кнежа, 23.10.2019

ОТНОСНО: Постъпил сигнал за незаконосъобразно разпространение на агитационни материали на територията на гр. Кнежа

В ОИК-Кнежа на 22.10.2019 г., в 09:22 ч. е постъпил сигнал от Катя Недкова Герговска-общински организационен секретар на ПП ГЕРБ за Община Кнежа, който е заведен във Входящия регистър на комисията под №120/22.10.2019 г. В сигнала се съдържат оплаквания за нарушение на правилата за разпространение на агитационни материали, като е посочено, че върху сградата на Кметство с.Лазарово, община Кнежа има поставени агитационни материали-плакати на МК ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ).

В рамките на своите правомощия, при запознаване със сигнала, председателят на ОИК-Кнежа определи работна група от двама членове на комисията (Деница Демирова -зам.председател и Пламен Герговски-секретар), които да извършат проверка на място.

За извършената проверка, бе изготвен доклад от членовете на комисията, посетили мястото. 

Общинска избирателна комисия - Кнежа след като се запозна с така постъпилия сигнал и доклада, изготвен от работната група намира, че същият е допустим като подаден от лице с правен интерес, разгледан по същество е неоснователен по следните съображения: При извършената проверка на място е установено, че върху сградата на Кметство Лазарово няма разлепени агитационни плакати на МК ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ.

Като обсъди гореизложената фактическа обстановка Общинска избирателна комисия-Кнежа приема, че по повод сигнала, подаден от Катя Недкова Герговска-общински организационен секретар на ПП ГЕРБ за Община Кнежа не се установява нарушение на чл.183, ал.3 от Изборния кодекс, както и на чл. 182, ал. 1 от ИК.    

С оглед изложеното на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, във връзка с т. 4.8 на Решение № 62/ 04.04.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия -Кнежа

Р Е Ш И:

 1. НЕ УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК.
 2. ПРИЕМА сигнала с вх. № 120/22.10.2019 г на ОИК-Кнежа за сведение.

 

Решението да се обяви чрез поставяне на общодостъпното място, съгласно Решение № 1/ 04.09.2019 г. на ОИК-Кнежа (таблото в сградата на Община Кнежа на адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 69, етаж първи) и чрез публикуване на официалния сайт на Общинска избирателна комисия - Кнежа.

Съгласно чл. 88, ал. 1 от ИК, решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Катя Маринова Влахова

Секретар: Пламен Петков Герговски

* Публикувано на 23.10.2019 в 16:01 часа

Календар

Решения

 • № 168 / 10.06.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Славей Кирилов Тоширов - общински съветник в Общински съвет-Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България”

 • № 166 / 03.11.2019

  относно: Приключване на работата в ИП към ОИК-Кнежа

 • № 165 / 03.11.2019

  относно: за избиране на кмет на кметство село Бреница

всички решения