Общинска избирателна комисия Кнежа


РЕШЕНИЕ
№ 165
Кнежа, 03.11.2019

ОТНОСНО: за избиране на кмет на кметство село Бреница

Приложение № 94-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 165/03.11.2019 г.

 

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община КНЕЖА, област Плевен

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. БРЕНИЦА

 

 

Днес, 03.11.2019 г., в 23:30 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство с. Бреница, област Плевен,

 

на втори тур ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ, ЕГН **********,

(собствено, бащино и фамилно име)

 

издигнат от ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

получил 622 действителни гласове.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: НЯМА

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

Съгласно чл. 459, ал. 1 от ИК, решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Плевен в седемдневен срок от обявяването му.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1....................................

4. ...........................................

7. .....................................

2.....................................

5. ...........................................

8. .....................................

3.....................................

6. ............................................

9. .....................................

       

 

Избран за кмет е кандидатът, получил повече от половината от действителните гласове.

Когато на първия тур никой от кандидатите за кмет не е избран, втори тур на изборите се произвежда не по-късно от 7 дни от датата на произвеждането на първия тур в неработен ден.

Ако в изборния район са били регистрирани повече от двама кандидати и никой не е избран, на втория тур в избора могат да участват само първите двама, получили най-много от действителните гласове.

Ако трима или повече кандидати са получили най-много, но равен брой гласове, те всички се допускат за участие на втория тур.

Ако един кандидат е получил най-много гласове, а след него се нареждат двама или повече кандидати с равен брой гласове, те всички се допускат за участие на втория тур.

На втория тур на изборите за избран се смята кандидатът, получил най-много действителни гласове. При равен брой гласове няма избран кмет и президентът на републиката по предложение на Централната избирателна комисия насрочва нов избор за кмет.

Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от тях почине, се произвежда нов избор.

Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от тях се откаже в срок до 24 часа от обявяването на резултатите от първия тур, на втория тур участва следващият кандидат, получил най-много действителни гласове.

Решението се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на ОИК.

За всеки вид избор ОИК приема отделно решение.

Председател: Катя Маринова Влахова

Секретар: Пламен Петков Герговски

* Публикувано на 03.11.2019 в 23:31 часа

Календар

Решения

  • № 168 / 10.06.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Славей Кирилов Тоширов - общински съветник в Общински съвет-Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България”

  • № 166 / 03.11.2019

    относно: Приключване на работата в ИП към ОИК-Кнежа

  • № 165 / 03.11.2019

    относно: за избиране на кмет на кметство село Бреница

всички решения