Общинска избирателна комисия Кнежа


РЕШЕНИЕ
№ 111
Кнежа, 23.10.2019

ОТНОСНО: Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на ПП ,,Движение за права и свободи‘‘ – ДПС за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Кнежа на 27 октомври 2019 г.

Постъпил е Списък с 3 броя упълномощени представители на ПП ,,Движение за права и свободи‘‘ – ДПС, заведен с вх. № 128/23.10.2019 г. във входящия регистър на ОИК – Кнежа. Списъкът е подписан и подаден от  Къдрин Караджов, представляващ партията с пълномощно № 121/13.08.2019 г. Списъкът съдържа имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да представляват ПП ,,Движение за права и свободи‘‘ – ДПС в изборния ден в секциите на територията на Община Кнежа. Същият е представен и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

ОИК-Кнежа приема, че са изпълнени изискванията на чл. 124 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 34  и чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Кнежа

 

Р Е Ш И:

 

  1. ПУБЛИКУВА списъка (Приложение № 78-МИ от изборните книжа) на упълномощените представители на ПП ,,Движение за права и свободи‘‘ – ДПС на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението да се обяви чрез поставяне на общодостъпното място, съгласно Решение № 1/ 04.09.2019 г. на ОИК-Кнежа (таблото в сградата на Община Кнежа на адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 69, етаж първи) и чрез публикуване на официалния сайт на Общинска избирателна комисия - Кнежа.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, съгласно чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс.

Председател: Катя Маринова Влахова

Секретар: Пламен Петков Герговски

* Публикувано на 23.10.2019 в 16:15 часа

Календар

Решения

  • № 168 / 10.06.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Славей Кирилов Тоширов - общински съветник в Общински съвет-Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България”

  • № 166 / 03.11.2019

    относно: Приключване на работата в ИП към ОИК-Кнежа

  • № 165 / 03.11.2019

    относно: за избиране на кмет на кметство село Бреница

всички решения