Общинска избирателна комисия Кнежа


РЕШЕНИЕ
№ 110
Кнежа, 23.10.2019

ОТНОСНО: Организация на работата на ОИК-Кнежа в предизборния ден

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 20, във връзка с чл. 215 от Изборния кодекс и Решение № 659-МИ/23.08.2019 г. на ЦИК, Методически указания на ЦИК  по прилагане на  ИК от СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., приети с Решение № 1281-МИ от 3 октомври 2019 г. на ЦИК и придружително писмо с наш вх.№ 133/23.10.2019 г., в което е приложена Заповед № 570 от 22.10.2019 г. на ВрИД кмет на Община Кнежа,  Общинска избирателна комисия – Кнежа

 

 Р Е Ш И:

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ следните свои членове за подписване на протоколи за предаването и приемането на избирателния списък, съответно на списъците за гласуване с подвижни избирателни кутии, и протоколи за предаването и приемането на изборните книжа и материали по чл. 215, ал. 1, т. 1, 2, 4 – 14, съответно по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 и 14 и ал. 3, т. 2 и 3 от ИК:
 2. За секциите на територията на град Кнежа:

1.1. Силвия Нанева;

1.2. Силвия Бурдиняшка;

1.3. Иванка Григорова-резервен член

 

 1. За секциите на територията на с.Лазарово, с.Бреница и с.Еница:

1.1. Пламен Герговски

1.2. Илийка Танчева

1.3. Деница Демирова-резервен член

 

 

 1. Определените членове на ОИК-Кнежа по т. 1, съвместно с длъжностно лице от общинската администрация, определено със заповед от кмета на Община Кнежа предават на председателите на секционните избирателни комисии, съответно на подвижните секционни избирателни комисии изборните книжа и материали, както и в избирателната секция на основание чл.9, ал.7 от Изборния кодекс.

2.1. В случай на неявяване на председател на секционна избирателна комисия, съответно на подвижна секционна избирателна комисия, както и на избирателната секция на основание чл.9, ал.7 от Изборния кодекс изборните книжа и материалите се получават и протоколите се подписват от заместник-председателя на съответната комисия. Протоколите се съставят и подписват в три еднообразни екземпляра – по един за съответната секционна избирателна комисия, за общинската избирателна комисия и за общината.

2.2. Печатите на секционните избирателни комисии, съответно на подвижните секционни избирателни комисии и на избирателната секция по чл.9, ал.7 от ИК, се предават в запечатан плик, който се подписва от лицата по т. 2  в момента на получаването им и се отварят при откриването на изборния ден в секцията. След приключване на гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва от председателя и секретаря на съответната комисия.

2.3. След подписване на протоколите отговорността за опазване на изборните книжа и материали носят председателите на секционните избирателни комисии, съответно на подвижните секционни избирателни комисии и на избирателната секция по чл.9, ал.7 от ИК.

 1. УПЪЛНОМОЩАВА определените членове на ОИК-Кнежа по т. 1 да удостоверяват участието на членовете на СИК/ПСИК по т. 1.3. и 1.4. за І тур и по т. 2.1. и т. 2.2. за ІІ тур от Решение № 659-МИ/23.08.2019 г. на ЦИК.

3.1. Във връзка с упълномощаването по т.3, възлага на членовете на ОИК - Кнежа върху удостоверението за назначаване на члена на СИК да отбележат датата, да направят заверка чрез полагане на подпис и да поставят печат на ОИК – Кнежа или на Общинска администрация-Кнежа.

Заверено копие от настоящето решение да се изпрати на ВрИД кмет на Община Кнежа за сведение.

Копие от настоящото решение да се предостави на определените по т.1 лица, както и на председателите на всяка СИК/ПСИК и избирателна секция на основание чл.9, ал.7 от ИК за сведение и изпълнение.

    Решението да се обяви чрез поставяне на общодостъпното място, съгласно Решение № 1/ 04.09.2019 г. на ОИК-Кнежа (таблото в сградата на Община Кнежа на адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 69, етаж първи) и чрез публикуване на официалния сайт на Общинска избирателна комисия - Кнежа.

Съгласно чл. 88, ал. 1 от ИК, решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Катя Маринова Влахова

Секретар: Пламен Петков Герговски

* Публикувано на 23.10.2019 в 16:13 часа

Календар

Решения

 • № 168 / 10.06.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на Славей Кирилов Тоширов - общински съветник в Общински съвет-Кнежа и обявяване на избран за общински съветник на следващия в листата на Коалиция „БСП за България”

 • № 166 / 03.11.2019

  относно: Приключване на работата в ИП към ОИК-Кнежа

 • № 165 / 03.11.2019

  относно: за избиране на кмет на кметство село Бреница

всички решения